Kisalföldi Kosár

belépés / regisztráció
belépve maradok
jelszóemlékeztető
jelszóemlékeztető
0
A kosár zárásáig
A kosár üres
Kezdőlap Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK A WWW.KISALFOLDIKOSAR.HU WEBOLDAL FELHASZNÁLÓI SZÁMÁRA

1. A weboldal üzemeltetőjének (a továbbiakban Szolgáltató) adatai:

Név: Kisalföldi Kosár
Székhely: 9025 Győr Szalay Imre utca 22.
Adószám: 19339407-1-08
Nyilvántartási szám: 08-01-0051492
Nyilvántartást vezető bíróság: Győri Törvényszék
Képviselő: Horváthné Bolla Beáta Kurátor
E-mail cím: info@kisalfoldikosar.hu

2. Fontosabb fogalom meghatározások:

 • Szolgáltató: az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet.
 • Felhasználó: a weboldal szolgáltatásait igénybe vevő természetes, vagy jogi személy.
 • Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy.
 • Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás a Fogyasztó részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a Fogyasztó pedig megfizeti, vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás ellenértékét.

3. A Felhasználási Feltételek elérhetősége:

A Szolgáltató a hatályos Felhasználási Feltételeit weboldalán teszi közzé.


4. A Felhasználási Feltételek tartalma:

Jelen Felhasználási Feltételek a Szolgáltató által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználó jogait és kötelezettségeit, a szerződő felek közötti megállapodás feltételeit tartalmazza. A Felhasználási Feltételek érvényesek a www.kisalfoldikosar.hu weboldal használata esetén.

A Felhasználó, ha a weboldal szolgáltatásait igénybe kívánja venni, köteles elfogadni a jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseit.


5. A Felhasználási Feltételek hatálya:

Jelen Felhasználási Feltételek 2020. szeptember 1. napján lép hatályba, ez megegyezik a Felhasználási Feltételek weboldalon való közzétételének napjával. A Felhasználási Feltételek rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Felhasználóra és felhasználásra hatályosak.

A Felhasználó a szolgáltatások igénybevétele előtt nyilatkozik arról, hogy a mindenkor hatályos Felhasználási Feltételek rendelkezéseit ismeri, az abban foglaltakat elolvasta és megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadja.

A Szolgáltató fenntartja a jogot jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseinek módosítására. Módosítás esetén a szolgáltatás igénybevételének időpontjában érvényben és hatályban lévő Felhasználási Feltételek kerülnek alkalmazásra.

A Felhasználási Feltételek a Szolgáltató által nyújtott, az alábbiakban megnevezett szolgáltatásokra terjednek ki: a Szolgáltató által üzemeltetett weboldal szolgáltatásainak igénybevétele.

A www.kisalfoldikosar.hu weboldal egy online felület, mely a környékbeli termelők termékeinek bemutatását és értékesítését kívánja elősegíteni. A weboldal letöltése és használata, a Felhasználók számára ingyenes.

A Felhasználási Feltételek a fentiekben nevesített szolgáltatások vonatkozásában az ezen szolgáltatások igénybevétele során a szerződő felek között keletkező jogokat és kötelezettségeket szabályozza.


6. A weboldal felhasználási feltételei:

A Felhasználó, valamint a Szolgáltató közötti jogviszony a jelen Felhasználási Feltételek elfogadásával jön létre, mely meghatározza mindkét fél jogait és kötelezettségeit.

A szerződés elektronikus úton jön létre, azzal, hogy a Felhasználó a szolgáltatást igénybe veszi.

A weboldal kizárólagos célja, hogy segítse a weboldal Felhasználóit a közelükben található, termelők és termékeik felderítésében és a termelőktől való vásárlásban. A Felhasználó a weboldal bármely módon történő elérésével és használatával önmagára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseit.

A Szolgáltató online felületének használata a Felhasználók számára ingyenes. A weboldalt használni kizárólag regisztrációt követően lehet. A Felhasználók a regisztráció során egy saját profilt hoznak létre személyes adataik megadásával. A Szolgáltató a profil létrehozásához a Felhasználó nevét, e-mail címét, jelszavát kéri el.

A weboldal használatának feltételeként a Felhasználó szavatolja az alábbiakat:

 • a weboldalon a Felhasználó által megadott információk valósak, pontosak, aktuálisak és hiánytalanok;
 • a Felhasználó jelszavát köteles titokban tartani, azt kizárólag személyesen jogosult használni, azt tilos harmadik személynek átadni, vagy hozzáférhetővé tenni, ha ez mégis megtörténik és fiókját más személy használja, azt felügyeli, és azért teljes felelősséget vállal;  
 • a Felhasználó legalább 16 éves;
 • a Felhasználó nyilatkozik, hogy a weboldalt az összes szerződési feltétel betartásával használja.

A weboldal olyan külső webhelyekre mutató linkeket tartalmazhat, amelyeket független szolgáltatók vagy kereskedők üzemeltetnek vagy birtokolnak. Az ezeken a helyeken alkalmazott feltételek, előírások, tartalmak, fizetendő díjak miatt és a Felhasználót esetlegesen ért károk felmerülése miatt a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal, ezen weboldalakat és szolgáltatásaikat a Felhasználók saját felelősségükre veszik igénybe.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldalon található termelők, vállalkozók, jogi személyek szolgáltatásáért, az értékesített termékekért és a közölt információkért.

A weboldalon történő rendelés esetén a szerződéses kapcsolat az Eladó és a Vásárló között, az átadásalkalmával történik meg. A weboldal felhasználásával vásárolt termékekkel kapcsolatos szavatossági igények az adott termelővel szemben érvényesíthetők. A Szolgáltató kizárja felelősségét a termékek és az Eladó szolgáltatásának minőségével, a felek (Eladó és Vásárló) közötti vitás helyzetekkel kapcsolatban.

A weboldal tartalmának vagy bármely szakaszának másolása, átvitele, reprodukálása, ismételt létrehozása, közzététele vagy terjesztése, forráskódjának visszafejtése, szétbontása, valamint a hozzáférés megszerzésének kísérlete szigorúan tilos a Szolgáltató előzetes írásos engedélye nélkül.

A weboldalon üzemelő minden tartalom kizárólagos tulajdonosa a Szolgáltató és azokat szerzői jogi törvények rendelkezései védik. A tartalmak bármely reprodukciója vagy tovább forgalmazása kifejezetten tilos, és súlyos polgári és büntetőjogi következményekkel járhat. Az ezen rendelkezés megsértői a lehető legteljesebb mértékű felelősségre vonásra számíthatnak.

A fentiek korlátozása nélkül kifejezetten tilos a weboldal másolása, vagy reprodukálása bármely más szerverre, vagy helyre, további reprodukció, vagy tovább forgalmazás céljából.

A weboldal tartalmai és a közölt információk (korlátozás nélkül ideértve az adatokat, információkat, szövegeket, fényképeket, grafikákat, videókat, térképeket, ikonokat, szoftvereket, kódokat és egyéb anyagokat), valamint az ilyen tartalmak és információk biztosítására használt infrastruktúra elemei a Szolgáltató saját tulajdonát képezik. A Felhasználó elfogadja, hogy a weboldalon található információkat, szoftvereket, termékeket vagy szolgáltatásokat nem módosítja, másolja le, terjeszti, viszi át, jeleníti meg, adja elő, reprodukálja, teszi közzé, adja licencbe, használja fel származtatott munkák készítésére, adja át, adja el vagy értékesíti tovább. Ezen felül elfogadja az alábbiakat is:

 • a weboldal tartalmait és információit nem figyeli meg vagy másolja le bármely keresőrobot („robot”, „spider”, „scraper”) vagy egyéb automatikus vagy manuális módszer segítségével bármely célra, a Szolgáltató kifejezett írásos engedélye nélkül;
 • nem tesz olyan lépést, amely aránytalanul nagy terhelést jelent vagy jelenthet (a Szolgáltató saját kizárólagos belátása alapján) a Szolgáltató infrastruktúrájára;
 • nem tesz kísérletet a weboldal által a szolgáltatások kapcsán használt bármely szoftverprogram módosítására, lefordítására, adaptálására, szerkesztésére, alkotóelemekre bontására vagy visszafejtésére, hozzáférés megszerzésére.

A Szolgáltató a weboldalt bármikor módosíthatja, felfüggesztheti vagy megszüntetheti, ideértve bármely funkció, adatbázis vagy tartalom elérhetőségét. A Szolgáltató ezen kívül előzetes értesítés és felelősségvállalás nélkül korlátozásokat vezethet be bizonyos funkciók és szolgáltatások tekintetében, és korlátozhatja a Felhasználó hozzáférését a weboldal egészéhez, vagy egy részéhez technikai, vagy biztonsági okokból, a jogosulatlan hozzáférés vagy az adatok elvesztésének vagy megsemmisülésének megakadályozása érdekében, vagy, ha saját kizárólagos belátása alapján úgy véli, hogy a Felhasználó megsérti a jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseit, illetve bármely jogszabály bármely rendelkezését.


7. A szerződés létrejötte:

A Felhasználó valamint a Szolgáltató közötti jogviszony a jelen Felhasználási Feltételek elfogadásával jön létre, mely a weboldal használatával valósul meg és meghatározza mindkét fél jogait és kötelezettségeit.

A szerződés elektronikus úton jön létre, azzal, hogy a Felhasználó a szolgáltatást igénybe veszi.


8. Adatvédelem:

A Szolgáltató kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.

A Szolgáltató megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy Felhasználói személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által előírt módon kezelje.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztató szintén a Szolgáltató weboldalán érhető el.


9. A Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés:

Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban nem elégedett, és panasszal szeretne élni a Szolgáltató felé, azt szóban, vagy írásban: postai úton (Kisalföldi Kosár 9025 Győr Szalay Imre utca 22.), vagy elektronikus levélben (info@kisalfoldikosar.hu) teheti meg.

A Szolgáltató minden panaszt kivizsgál. A szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni.

Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • a Felhasználó neve, lakcíme,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • a Felhasználó panaszának részletes leírása, a Felhasználó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • a Szolgáltató nyilatkozata a Felhasználó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Felhasználó aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Felhasználót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely Hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes Hatóság, illetve a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a Békéltető Testületi eljárást.


10. Békéltető Testület, Fogyasztóvédelem:

A Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Felhasználókat, hogy amennyiben a Felhasználó nem ért egyet a Szolgáltató válaszával, melyet panaszára adott, az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

Békéltető Testületi eljárás kezdeményezéséhez a Felhasználó lakóhelye szerinti illetőségű Békéltető Testülethez, vagy a Szolgáltató székhelye szerinti Békéltető Testülethez fordulhat a Felhasználó:


A Szolgáltató székhelye szerinti Békéltető Testület:


Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszám: 06-96-520-217

Fax: 06-96-520-218

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu


Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:


Baranya Megyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Telefonszám: 06-72-507-154

Fax: 06-72-507-152

E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu


Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523

Fax: 06-76-501-538

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu

Honlap: www.bacsbekeltetes.hu


Békés Megyei Békéltető Testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszám: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

E-mail: eva.toth@bmkik.hu


Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870

Fax: 06-46-501-099

E-mail: bekeltetes@bokik.hu


Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Telefonszám: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu


Csongrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszám: 06-62-554-250/118

Fax: 06-62-426-149

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu


Fejér Megyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszám:06-22-510-310

Fax: 06-22-510-312

E-mail: fmkik@fmkik.hu


Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszám: 06-96-520-217

Fax: 06-96-520-218

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu


Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszám: 06-52-500-710

Fax: 06-52-500-720

E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu


Heves Megyei Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Telefonszám: 06-36-429-612

Fax: 06-36-323-615

E-mail: hkik@hkik.hu


Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.

Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570

Fax: 06-56-510-628

E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu


Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszám: 06-34-513-027

Fax: 06-34-316-259

E-mail: szilvi@kemkik.hu


Nógrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.

Telefonszám: 06-32-520-860

Fax: 06-32-520-862

E-mail: nkik@nkik.hu


Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefonszám: 06-1-269-0703

Fax: 06-1-474-7921

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu


Somogy Megyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.

Telefonszám: 06-82-501-026

Fax: 06-82-501-046

E-mail: skik@skik.hu


Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszám: 06-42-311-544

Fax: 06-42-311-750

E-mail: bekelteto@szabkam.hu


Tolna Megyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet

Telefonszám: 06-74-411-661

Fax: 06-74-411-456

E-mail: kamara@tmkik.hu


Vas Megyei Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszám: 06-94-312-356

Fax: 06-94-316-936

E-mail: vmkik@vmkik.hu


Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.

Telefonszám: 06-88-429-008

Fax: 06-88-412-150

E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu


Zala Megyei Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefonszám: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu


A Békéltető Testület olyan független testület, mely a megyei kereskedelmi és iparkamarák, illetve a Fővárosi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működik. Létrehozásuk célja az volt, hogy megkíséreljék a Felhasználó és a Szolgáltató között fennálló vitás kérdéseket bíróságon kívül megoldani, elsősorban egyezséget létrehozni a két fél között és ezzel egyszerűen, gyorsan és hatékonyan segíteni a fogyasztói jogok érvényesülését.

A Békéltető Testülethez fordulás feltétele, hogy a Felhasználó megkísérelje a vitát közvetlenül a Szolgáltatóval rendezni. A Békéltető Testület eljárása ingyenes, a Felhasználónak csak akkor merülhet fel fizetési kötelezettsége, amennyiben a Testület a Felhasználó hátrányára dönt.

A Békéltető Testület eljárása a Felhasználó kérelmére indul. A kérelmet a Békéltető Testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a Felhasználó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 • a Szolgáltató nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 • az illetékes Békéltető Testület helyett kérelmezett Testület megjelölését,
 • a Felhasználó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 • a Felhasználó nyilatkozatát arról, hogy a Felhasználó a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését,
 • a Felhasználó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más Békéltető Testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
 • a Testület döntésére irányuló indítványt,
 • a Felhasználó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Felhasználó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a Szolgáltató írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a Felhasználó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a Felhasználó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

Amennyiben a Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi Hatósághoz. A panasz elbírálását követően a Hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

A Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.


11. Vegyes és záró rendelkezések:

A Felhasználó weboldal használata feltételezi, hogy a Felhasználó az elektronikus kereskedelemre vonatkozó technikai valamint jogszabályi ismeretekkel rendelkezik. Ezen ismeretek hiányából, valamint az elektronikus termékek hibájából, az informatikai, távközlési szolgáltatóknak (például az internetszolgáltató) felróható hibákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Felhasználót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

Amennyiben kötelező erejű jogszabályi rendelkezés, vagy bírósági döntés jelen Felhasználási Feltételek bármely rendelkezését korlátozza vagy érvényteleníti, az nem érinti a Felhasználási Feltételek többi rendelkezésének érvényességét.

Jelen Felhasználási Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyar Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók.


12. Vonatkozó jogszabályok:

A felek között létrejött szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
 • 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól.

Jelen Felhasználási Feltételek 2020. szeptember 1. napján lépnek hatályba, az ezt követően létrejött felhasználások, szerződések tekintetében alkalmazandók.