Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ a WWW.KISALFOLDIKOSAR.HU weboldalon folytatott személyes adatkezelésekről

HATÁLYOS: 2020. SZEPTEMBER 1. NAPJÁTÓL VISSZAVONÁSIG


1. Az adatkezelők adatai:


A weboldal tulajdonosa és üzemeltetője:

Név:  Szigetközi Szatyor Alapítvány

Székhely: 9231 Máriakálnok, Márai u. 13/3.

Adószám: 18908587-1-08

Nyilvántartási szám: 08-01-0051402

Nyilvántartást vezető bíróság: Győri Törvényszék

Képviselő: Balogh Zoltán Kurátor

Telefonszám: +3670/364 9490

E-mail cím: info@kisalfoldikosar.hu


Közös adatkezelők:


Név: Kettinger Krisztián

Székhely: 9161 Győrsövényház, Petőfi S. u. 109.

Adószám: 54931936-1-28

Nyilvántartást vezető szerv: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Kistermelői nyilvántartási szám: 07-2-T465

Telefonszám: +3630/392 3560

E-mail cím: kettingerkrisz@gmail.com


Név: Kiss Attila családi gazdálkodó

Székhely: 9321 Farád, Szent István u. 47.

Adószám: 77142852-2-28

Nyilvántartást vezető szerv: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Kistermelői nyilvántartási szám: 07-1-T-0190

Telefonszám: +3670/453 7390

E-mail cím: enci0528@gmail.com


Név: Lajer Dániel

Székhely: 9011 Győr, Palást u. 7.

Telephely: 9011 Győr, Wittmantag 01091/3 hrsz.

Adószám: 77191162-1-28

Nyilvántartást vezető szerv: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Kistermelői nyilvántartási szám: 07-2-T-193

Telefonszám: +3620/329 3189

E-mail cím: izeskertgyor@gmail.com


Név: Lajos Mihály

Székhely: 9235 Püski, Petőfi Sándor u. 1.

Adószám: 79158839-2-28

Őstermelői igazolvány száma: 4006188

Nyilvántartást vezető szerv: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Kistermelői nyilvántartási szám: 07-3-T-107

Telefonszám: +3630/268 7388

E-mail cím: lajoska@agrofil.hu


Név: Sudárné Boros Erzsébet Ilona

Székhely: 9171 Győrújfalu, Berek u. 23.

Adószám: 72053537-2-28

Őstermelői igazolvány száma: 4199695

Nyilvántartást vezető szerv: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Kistermelői nyilvántartási szám: 07-2-T-422

Telefonszám: +3630/377 9771

E-mail cím: sudarbirtok@omnicont.hu


Név: Szalay Szabolcs egyéni vállalkozó

Székhely: 9343 Edve, Potyondi tanya 27/1.

Telephely:  9321 Farád, Szent István u. 51., 9300 Csorna Külterület Hrsz. 90.

Adószám: 65597080-2-28

Nyilvántartási szám: 16613514

Nyilvántartást vezető szerv: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Telefonszám: 0670/453 7081

E-mail cím:  szalayfarad@gmail.com


Név: Váczi Tamás egyéni vállalkozó

Székhely: 9082 Nyúl, Jókai u. 22.

Adószám: 65324028-2-28

Nyilvántartási szám: 14960877

Nyilvántartást vezető szerv: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Telefonszám: +3630/640 7609

E-mail cím: info@sobritanya.hu


Név: Vida Ágnes

Székhely: 9025 Győr, Diós u. 2/1.

Telephely: 9061 Vámosszabadi, Kossuth L. u. 33/A.

Adószám: 54383883-1-28

Őstermelői igazolvány száma: 4256904

Nyilvántartást vezető szerv: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Telefonszám: +3630/703 0947

E-mail cím:  vidus001@gmail.com


Név: Lajos Katalin

Székhely: 9234 Kisbodak, Felszabadulás u. 23.

Adószám: 79071352-2-28

Őstermelői igazolvány száma: 4243606

Nyilvántartást vezető szerv: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Kistermelői nyilvántartási szám: 07-3-T-106

Telefonszám:  0630/2687388

E-mail cím: lajoska@agrofil.hu


Név: Giczi-Bella Dominika

Székhely: 9063 Nagybajcs, Kossuth u. 8/1

Adószám: 53083504-1-28

Őstermelői igazolvány száma: 4281579

Nyilvántartást vezető szerv: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Kistermelői nyilvántartási szám: 07-2-T-492

Telefonszám: +3620/7756826

E-mail cím: kiskapakertegylet@gmail.com


Név: Giczi Norbert

Székhely: 9085 Pázmándfalu, Temető u. hrsz 61

Adószám: 55467391-1-39

Őstermelői igazolvány száma: 4320923

Nyilvántartást vezető szerv: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara


Név: Nagy Balázs

Székhely: 9090 Pannonhalma, Bajcsy-Zsilinszky u. 15.

Adószám: 77144359-1-28

Őstermelői igazolvány száma: 4184987

Nyilvántartást vezető szerv: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Telefonszám:  +3620/3866379


Név: Pintér Lajos

Székhely: 9171 Győrújfalu, Táncsics u. 19.

Adószám: 77205887128

Őstermelői igazolvány száma: 0238413

Nyilvántartást vezető szerv: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Kistermelői nyilvántartási szám: 07-2-T-648

Nyilvántartást vezető szerv:  NÉBIH

Telefonszám: 06304774386

E-mail cím: elnok.ur254@gmail.com


Név: Rigó Ágnes

Székhely: 9226 Dunasziget, Doborgaz utca 22.

Adószám: 68047137-2-28

Kistermelői nyilvántartási szám: 073T069

Nyilvántartást vezető szerv: NÉBIH

Telefonszám: +36203158313

E-mail cím: rigoagi@gmail.com


Név: Baánné Balogh Edina

Székhely: 9321, Farád, Szent István út 53/A

Adószám: 56659559-1-28

Kistermelői nyilvántartási szám: 07-1-T-0215

Nyilvántartást vezető szerv: NÉBIH

Telefonszám: +36704538969

E-mail cím: kisanya03@gmail.com


Név: Varga Zoltán

Székhely: 9085 Nyúl, Tavasz utca 54.

Adószám: 53097590-1-28

Kistermelői nyilvántartási szám: 07-2-T-341

Nyilvántartást vezető szerv: NÉBIH

Telefonszám: +36309294246

E-mail cím: zvarga@t-online.hu


2. Az Adatkezelési Tájékoztató célja:

Az adatkezelők magára nézve kötelezőnek ismerik el jelen jogi közlemény tartalmát. Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja ügyfeleik, partnerei, vásárlóik tájékoztatása személyes adataik kezelését illetően. Az adatkezelők kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzik a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.

Az adatkezelők megtesznek minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy partnereik személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által előírt módon kezeljék.

Az adatkezelők fentieknek megfelelve alakították ki hétköznapi tevékenységüket, dolgozták ki szabályzataikat, nyilvántartásaikat, iratmintáikat, tájékoztatóikat.

Az adatkezelők adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők az adatkezelők székhelyén és a www.kisalfoldikosar.hu weboldalon. Az adatkezelők fenntartják maguknak a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesítik közönségüket.

Az adatkezelők elkötelezettek ügyfeleik és partnereik személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartják vásárlóik információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az adatkezelők a személyes adatokat bizalmasan kezelik, és megtesznek minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az adatkezelők az alábbiakban ismertetik adatkezelési gyakorlatukat.

3. Az Adatkezelési Tájékoztató személyi, tárgyi és időbeli hatálya:

A jelen Adatkezelési Tájékoztató személyi hatálya kiterjed az adatkezelőkre, valamint azon természetes személyekre, akik adatait a jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.

A Tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed az adatkezelők www.kisalfoldikosar.hu weboldalon folytatott tevékenysége során felmerülő összes adatkezelésre. Az egyes adatkezelők egyéb tevékenységeivel kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztatók, Szabályzatok elérhetők az adatkezelőknél.

Jelen Tájékoztató a jóváhagyás napján lép érvénybe, további rendelkezésig, határozatlan ideig hatályos.

4. Fontosabb fogalom meghatározások:

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító, vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére, vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés-továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

Adatfeldolgozó: az a természetes személy vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Közös adatkezelők: ha az adatkezelés céljait és eszközeit két vagy több adatkezelő közösen határozza meg, azok közös adatkezelőnek minősülnek.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval, vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

5. Jogszerű adatkezelés az adatkezelőnél:

A személyes adatok kezelésére az adatkezelőknél kizárólag az alábbi esetekben kerül sor:

 1. ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez,
 2. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél,
 3. az adatkezelés az adatkezelőkre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges,
 4. az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges,
 5. az adatkezelés az adatkezelők vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Az adatkezelés jogszerűségét az adatkezelők a tevékenységük minden fázisában vizsgálják, csak olyan adatot és addig kezelnek, amelynek célját, jogalapját igazolni tudják. Valamely jogalap feltételének megszűnése esetén az adatkezelés csak abban az esetben folytatható, ha az adatkezelők megfelelő másik jogalapot tudnak igazolni.

A jogalapok igazolásának módja fő szabály szerint az írásbeliség, a ráutaló magatartással létrejött jogalap esetén is vizsgálni kell, hogy az utólag egyértelműen igazolható-e. Kétség esetén az észszerűség és a gazdaságosság szempontjaira tekintettel törekedni kell a ráutaló magatartással létrejött adatkezelés írásbeli megerősítésére.

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett írásbeli hozzájárulását adja a személyes adatai kezeléséhez. A hozzájárulás formai kötöttség nélküli, de az utólagos bizonyíthatóság papír, vagy elektronikus alapú írásbeli hozzájárulást igényel.

Jogi kötelezettség teljesítése jogalapon alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést jogszabály határozza meg.

Az adatkezelés kötelező jellegétől függetlenül az érintett magánszeméllyel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező és nem kerülhető el, továbbá az érintett számára az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatást kell adni az adatai kezelésével kapcsolatos minden jelentős tényről.

A GDPR (Általános Adatvédelmi Rendelet) szerint abban az esetben is lehetőség van személyes adatok kezelésére, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett magánszemély az egyik fél, vagy az adatkezelés, adatfelvétel a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Az adatkezelők a szerződés teljesítése jogalappal a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése céljából kezelhetnek személyes adatokat.

6. Személyes adatok kezelése az adatkezelőnél:

Az adatkezelők és a weboldal tulajdonosa egy olyan közösség fejlesztését indították el, melyben a vásárlók és termelők közös fórumon találkozhatnak, ezáltal kialakulhat egy közvetlen kapcsolat kereslet és kínálat között. A termelők a weboldalon keresztül kínálják termékeiket, a vásárlók pedig megvásárolják ezeket. Az adatkezelők ezen tevékenységük elvégzése során kerülnek kapcsolatba természetes személyek személyes adataival. Az alábbi adatkezelési tevékenységet folytatják:

 1. Az adatkezelők az általuk készített és forgalmazott termékek értékesítése kapcsán a www.kisalfoldikosar.hu weboldalon fogadnak megrendeléseket. A vásárlók magánszemélyek és jogi személyek egyaránt lehetnek. Vásárlásra regisztrációt követően kerülhet sor. A regisztrált vásárlók belépést követően (e-mail cím, jelszó megadásával) megtekinthetik korábbi megrendeléseiket, a folyamatban lévő rendelések állapotát, jelenlegi helyzetét és számukra egyszerűbbé válik egy újabb megrendelés leadása, hiszen nem kell ismét megadni adataikat. A vásárlás során a vásárló nevét (jogi személy esetén a kapcsolattartó nevét is), címét, e-mail címét, telefonszámát kérik el az adatkezelők. A szerződéses kapcsolat a vásárló és az adott termelő között jön létre. A személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződéses kötelezettségek teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont). Jogi személy esetén a kapcsolattartó személyes adatainak kezelésére kerül sor, mely az érintett hozzájárulása alapján történik (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
 2. Az adatkezelők a termékek ellenértékéről nyugtát, vagy számlát állítanak ki. A nyugta nem tartalmaz személyes adatokat. A számla az érintett nevét, címét, esetleg adószámát tartalmazza. A számla kiállítása az adatkezelők jogszabályban rögzített kötelezettsége. A számlán szereplő személyes adatok kezelésének jogalapja tehát, jogi kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont). A számlán szereplő személyes adatok megőrzése tekintetében az adatkezelők a jogszabályban írt rendelkezéseknek megfelelően járnak el, azokat 5 évig tárolják.
 3. Feladataik ellátása során az adatkezelők partnereik, vásárlóik e-mail címeit, telefonszámait kezelik, szerződéses kötelezettségeik teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont), vagy egyéni hozzájárulásuk értelmében (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
 4. A weboldal tulajdonosa a termékek értékesítésének folyamatában nem vesz részt, így ezzel kapcsolatban nem kezel személyes adatokat, csupán a weboldal működésével összefüggésben jut ilyen jellegű információkhoz, melynek során tudomására juthatnak az adatkezelők vásárlóinak személyes adatai. A weboldal tulajdonosa ezúton nyilatkozik arról, hogy működése során teljes mértékben betartja az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltakat, továbbá nem kezeli az adatkezelők és vásárlóik személyes adatait a jelen Tájékoztatóban rögzítettektől eltérő célokból, kivéve, ha az ilyen adatkezelést a hatályos, alkalmazandó jogszabályok írják elő. A weboldal tulajdonosa észszerű lépéseket tesz minden olyan személy megbízhatóságának biztosítása érdekében, aki az adatkezelők és vásárlóik személyes adataihoz hozzáférhet, és gondoskodik arról, hogy ilyen hozzáférése kizárólag azoknak a személyeknek legyen, akiknek az adatkezelők és vásárlóik személyes adatait a jelen Tájékoztatóban meghatározott célok teljesítéséhez feltétlenül szükséges megismerniük, illetve azokhoz feltétlenül szükséges hozzáférniük. A weboldal tulajdonosa köteles a tevékenysége során tudomására jutott üzleti titkot, valamint az adatkezelőkre és vásárlóikra, illetve működésükre vonatkozó alapvető fontosságú információkat megőrizni. Az információkat csak feladatai teljesítése érdekében használja fel, azokat illetéktelen személyek, szervezetek számára nem teszi hozzáférhetővé, harmadik személyek részére nem szolgáltatja ki, és azokkal semmilyen más módon nem él vissza.
 5. A weboldal tulajdonosa saját weboldalán (www.kisalfoldikosar.hu) biztosít lehetőséget a termékek bemutatására és értékesítésére. A weboldal működése során cookie-kat alkalmaz, amelyek szintén gyűjtenek személyes adatokat a látogatókról. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
 6. A weboldalon az oldal látogatójának lehetősége van kapcsolatba lépni az oldal tulajdonosával és az adatkezelőkkel, egy kapcsolatfelvételi űrlap segítségével. Az űrlapon meg kell adni az érdeklődő nevét, e-mail címét. A személyes adatok kezelésének célja a kapcsolatfelvétel az oldal látogatójával és az adatkezelők termékei iránt érdeklődővel. Amennyiben a kapcsolatfelvételt követően nem kerül sor termék megrendelésére, haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül törlésre kerülnek az érdeklődő személyes adatai. A weboldal tulajdonosa és az adatkezelők a személyes adatokat a szerződés létrejötte érdekében, ezzel a jogalappal kezelik (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont). Az űrlap kitöltésével az érintett nyilatkozik arról, hogy megismerte az Adatkezelési Tájékoztatót és tudomásul vette az abban foglaltakat.
 7. A weboldalon lehetőség van arra is, hogy az oldal látogatója termelőként való csatlakozási szándékát jelezze, egy űrlap kitöltésének segítségével. Az űrlapon meg kell adni az érdeklődő nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét. A személyes adatok kezelésének célja a kapcsolatfelvétel az oldal látogatójával és a szolgáltatások iránt érdeklődővel. Amennyiben a kapcsolatfelvételt követően nem kerül sor együttműködésre, haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül törlésre kerülnek az érdeklődő személyes adatai. A weboldal tulajdonosa és az adatkezelők a személyes adatokat a szerződés létrejötte érdekében, ezzel a jogalappal kezelik (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont). Az űrlap kitöltésével az érintett nyilatkozik arról, hogy megismerte az Adatkezelési Tájékoztatót és tudomásul vette az abban foglaltakat.
 8. Az adatkezelők tevékenységük, termékeik bemutatása céljából, marketing célból közösségi oldalakat is üzemeltetnek. Itt is sor kerül az oldalak követőinek adatkezelésére. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
 9. Az adatkezelők tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés során az adatkezelés célja a panasz közlésének lehetővé tétele, az érintett és panasza azonosítása, valamint a jogszabály szerint kötelezően rögzítendő adatok felvétele, illetve a panasz kivizsgálása, annak rendezésével összefüggő kapcsolattartás.

Megtett panasz esetén az ügyintézés, és így a személyes adatok kezelése – a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján – kötelező. Ennek értelmében a személyes adatok kezelésének jogalapja jogi kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont).

7. Az adatkezelőkkel kapcsolatban álló adatfeldolgozók:

Ha az adatkezelést az adatkezelők nevében más végzi, az adatkezelők kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehetnek igénybe, amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az Általános Adatvédelmi Rendelet követelményeinek való megfelelésre, vagy az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtják.

Az adatkezelők ezúton nyilatkoznak, hogy munkájuk során kizárólag olyan adatfeldolgozókkal lépnek kapcsolatba, akik megfelelő garanciával rendelkeznek a GDPR rendeletnek való megfelelőségről és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtásáról. Az adatfeldolgozók vonatkozó nyilatkozatai rendelkezésükre állnak.

Az érintettek jelen Adatkezelési Tájékoztató megismerésével és tudomásul vételével elfogadják, hogy adatkezelők az alábbiakban felsorolt adatfeldolgozók és közös adatkezelők részére továbbítják személyes adataikat.

 • A weboldal tárhelyét biztosító társaság szintén adatfeldolgozónak minősül:
  Név: Rackforest Kft
  Székhely/telephely: 1132 Budapest, Victor H. u. 18-22
  Adószám: 14671858-2-41
  E-mail: info@rackforest.com
 • A közösségi oldal használata miatt adatfeldolgozó és közös adatkezelő partner:
  • Facebook Ireland Ltd.
  • 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írország
 • Az adatkezelők továbbítják ügyfeleik személyes adatait a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére is.

A szerződött adatfeldolgozó és adatkezelő partnerek kizárólag az adatkezelő által adott utasítás alapján (kivéve jogi előírás alkalmazása), titoktartási kötelezettséget vállalva kezelik a partnerek személyes adatait.

8. Az adatkezelők által kötött vevői szerződésekkel kapcsolatos adatkezelés:

Az adatkezelők az általuk készített és forgalmazott termékek értékesítése kapcsán a www.kisalfoldikosar.hu weboldalon fogadnak megrendeléseket. A vásárlók magánszemélyek és jogi személyek egyaránt lehetnek. Vásárlásra regisztrációt követően kerülhet sor. A regisztrált vásárlók belépést követően (e-mail cím, jelszó megadásával) megtekinthetik korábbi megrendeléseiket, a folyamatban lévő rendelések állapotát, jelenlegi helyzetét és számukra egyszerűbbé válik egy újabb megrendelés leadása, hiszen nem kell ismét megadni adataikat. A vásárlás során a vásárló nevét (jogi személy esetén a kapcsolattartó nevét is), címét, e-mail címét, telefonszámát kérik el az adatkezelők. A szerződéses kapcsolat a vásárló és az adott termelő között jön létre. A személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződéses kötelezettségek teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont). Jogi személy esetén a kapcsolattartó személyes adatainak kezelésére kerül sor, mely az érintett hozzájárulása alapján történik (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Az adatkezelők a termékek ellenértékéről nyugtát, vagy számlát állítanak ki. A nyugta nem tartalmaz személyes adatokat. A számla az érintett nevét, címét, esetleg adószámát tartalmazza. A számla kiállítása az adatkezelők jogszabályban rögzített kötelezettsége. A számlán szereplő személyes adatok kezelésének jogalapja tehát, jogi kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont). A számlán szereplő személyes adatok megőrzése tekintetében az adatkezelők a jogszabályban írt rendelkezéseknek megfelelően járnak el, azokat 5 évig tárolják.

9. A vevők részére kiállított számlák és az azokon szereplő személyes adatok kezelése:

Az adatkezelők a termékek ellenértékéről nyugtát, vagy számlát állítanak ki. A nyugta nem tartalmaz személyes adatokat. A számla az érintett nevét, címét, esetleg adószámát tartalmazza. A számla kiállítása az adatkezelők jogszabályban rögzített kötelezettsége. A számlán szereplő személyes adatok kezelésének jogalapja tehát, jogi kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont). A számlán szereplő személyes adatok megőrzése tekintetében az adatkezelők a jogszabályban írt rendelkezéseknek megfelelően járnak el, azokat 5 évig tárolják.

10. Gyermekek adatai, a személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése:

Az érintett az adatkezelők weboldalán a weboldal által alkalmazott cookie-k működéséhez való hozzájárulással kapcsolatban akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy a weboldal által alkalmazott cookie-k adatgyűjtéséhez nem járulhat hozzá, tekintettel arra, hogy az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az adatkezelőknek nem áll módjukban a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak.

Az adatkezelők, vagy a weboldal tulajdonosa tudomására hozott, vagy tudomására jutott különleges adatot az adatkezelők és a weboldal tulajdonosa nem rögzítik. Ha az ilyen jellegű adat a weboldal tulajdonosa és az adatkezelők tudta nélkül került a tulajdonos és az adatkezelők bármely rendszerébe, azt annak észlelését követően haladéktalanul törlik a rendszerből.

11. E-mail címek, telefonszámok megőrzése során alkalmazott eljárás:

Az adatkezelők tevékenységük során vásárlóik e-mail címét és telefonszámát is megismerhetik. Az ilyen módon rendszerükbe került személyes adatokat, elsősorban szerződéses kötelezettségeinek teljesítése érdekében kezelik (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont). Amennyiben a partnerrel kötött szerződés megszűnt és jogszabályban írt őrzési kötelezettség sem vonatkozik az adatok, dokumentumok megőrzésére, úgy a telefonszámok és az e-mail címek törlésre kerülnek. Néhány esetben az adatkezelőknek továbbra is jogos érdeke fűződik az adatok megőrzéséhez, ilyenkor kérik az érintett kifejezett és írásos hozzájárulását személyes adatai őrzéséhez (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

12. A weboldal:

A weboldal tulajdonosa a termékek értékesítésének folyamatában nem vesz részt, így ezzel kapcsolatban nem kezel személyes adatokat, csupán a weboldal működésével összefüggésben jut ilyen jellegű információkhoz, melynek során tudomására juthatnak az adatkezelők vásárlóinak személyes adatai. A weboldal tulajdonosa ezúton nyilatkozik arról, hogy működése során teljes mértékben betartja az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltakat, továbbá nem kezeli az adatkezelők és vásárlóik személyes adatait a jelen Tájékoztatóban rögzítettektől eltérő célokból, kivéve, ha az ilyen adatkezelést a hatályos, alkalmazandó jogszabályok írják elő. A weboldal tulajdonosa észszerű lépéseket tesz minden olyan személy megbízhatóságának biztosítása érdekében, aki az adatkezelők és vásárlóik személyes adataihoz hozzáférhet, és gondoskodik arról, hogy ilyen hozzáférése kizárólag azoknak a személyeknek legyen, akiknek az adatkezelők és vásárlóik személyes adatait a jelen Tájékoztatóban meghatározott célok teljesítéséhez feltétlenül szükséges megismerniük, illetve azokhoz feltétlenül szükséges hozzáférniük. A weboldal tulajdonosa köteles a tevékenysége során tudomására jutott üzleti titkot, valamint az adatkezelőkre és vásárlóikra, illetve működésükre vonatkozó alapvető fontosságú információkat megőrizni. Az információkat csak feladatai teljesítése érdekében használja fel, azokat illetéktelen személyek, szervezetek számára nem teszi hozzáférhetővé, harmadik személyek részére nem szolgáltatja ki, és azokkal semmilyen más módon nem él vissza.

A weboldal tulajdonosa saját weboldalán (www.kisalfoldikosar.hu) biztosít lehetőséget a termékek bemutatására és értékesítésére. A weboldal működése során cookie-kat alkalmaz, amelyek szintén gyűjtenek személyes adatokat a látogatókról. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

A weboldal működése során Cookie-kat használ. Az általuk nyert személyes adatok kezelésének jogalapja a látogató hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

A www.kisalfoldikosar.hu weboldal az alábbi cookie-kat alkalmazza:

 • cookie_notice_accepted
  • időtartam: 1 hónap
  • típus: feltétlenül szükséges
 • woocommerce_cart_hash
  • időtartam: a böngészési munkamenet végéig
  • típus: feltétlenül szükséges
 • woocommerce_items_in_cart
  • időtartam: a böngészési munkamenet végéig
  • típus: feltétlenül szükséges
 • wp_woocommerce_session_f5065a26f4c5f831e33a6e8be98e06f8
  • időtartam: 2 nap
  • típus: feltétlenül szükséges

Cookie-k (Sütik):

A sütik feladata:

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (Cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) Cookie-k:

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Az érintett választása a Cookie-kal kapcsolatban:

Webböngésző Cookie-k:

A böngésző beállításaiban az érintett elfogadhatja, vagy elutasíthatja az új Cookie-kat és törölheti a meglévő Cookie-kat. Azt is beállíthatja a böngészőben, hogy az minden alkalommal értesítse, amikor új Cookie-kat helyeznek el a számítógépben, vagy más eszközön. A Cookie-k kezelésével kapcsolatban további információkat találhat a böngésző „help” funkciójában.

Ha a látogató úgy dönt, hogy néhány, vagy az összes Cookie-t kikapcsolja, nem fogja tudni használni a weboldal valamennyi funkcióját.

Az érintett az adatkezelő weboldalán a cookie-k használatának elfogadásával kapcsolatban akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy a weboldal által alkalmazott cookie-k elfogadásáról vagy elutasításáról nem nyilatkozhat, tekintettel arra, hogy az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak.

A vásárlással és regisztrációval kapcsolatos személyes adatkezelés:

Az adatkezelők az általuk készített és forgalmazott termékek értékesítése kapcsán a www.kisalfoldikosar.hu weboldalon fogadnak megrendeléseket. A vásárlók magánszemélyek és jogi személyek egyaránt lehetnek. Vásárlásra regisztrációt követően kerülhet sor. A regisztrált vásárlók belépést követően (e-mail cím, jelszó megadásával) megtekinthetik korábbi megrendeléseiket, a folyamatban lévő rendelések állapotát, jelenlegi helyzetét és számukra egyszerűbbé válik egy újabb megrendelés leadása, hiszen nem kell ismét megadni adataikat. A vásárlás során a vásárló nevét (jogi személy esetén a kapcsolattartó nevét is), címét, e-mail címét, telefonszámát kérik el az adatkezelők. A szerződéses kapcsolat a vásárló és az adott termelő között jön létre. A személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződéses kötelezettségek teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont). Jogi személy esetén a kapcsolattartó személyes adatainak kezelésére kerül sor, mely az érintett hozzájárulása alapján történik (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Az adatkezelők a termékek ellenértékéről nyugtát, vagy számlát állítanak ki. A nyugta nem tartalmaz személyes adatokat. A számla az érintett nevét, címét, esetleg adószámát tartalmazza. A számla kiállítása az adatkezelők jogszabályban rögzített kötelezettsége. A számlán szereplő személyes adatok kezelésének jogalapja tehát, jogi kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont). A számlán szereplő személyes adatok megőrzése tekintetében az adatkezelők a jogszabályban írt rendelkezéseknek megfelelően járnak el, azokat 5 évig tárolják.

A weboldalon alkalmazott kapcsolatfelvételi űrlap használata során megvalósuló személyes adatkezelés:

A weboldalon az oldal látogatójának lehetősége van kapcsolatba lépni az oldal tulajdonosával és az adatkezelőkkel, egy kapcsolatfelvételi űrlap segítségével. Az űrlapon meg kell adni az érdeklődő nevét, e-mail címét. A személyes adatok kezelésének célja a kapcsolatfelvétel az oldal látogatójával és az adatkezelők termékei iránt érdeklődővel. Amennyiben a kapcsolatfelvételt követően nem kerül sor termék megrendelésére, haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül törlésre kerülnek az érdeklődő személyes adatai. A weboldal tulajdonosa és az adatkezelők a személyes adatokat a szerződés létrejötte érdekében, ezzel a jogalappal kezelik (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont). Az űrlap kitöltésével az érintett nyilatkozik arról, hogy megismerte az Adatkezelési Tájékoztatót és tudomásul vette az abban foglaltakat.

A termelőként való csatlakozási szándék jelzése során megvalósuló személyes adatkezelés:

A weboldalon lehetőség van arra is, hogy az oldal látogatója termelőként való csatlakozási szándékát jelezze, egy űrlap kitöltésének segítségével. Az űrlapon meg kell adni az érdeklődő nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét. A személyes adatok kezelésének célja a kapcsolatfelvétel az oldal látogatójával és a szolgáltatások iránt érdeklődővel. Amennyiben a kapcsolatfelvételt követően nem kerül sor együttműködésre, haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül törlésre kerülnek az érdeklődő személyes adatai. A weboldal tulajdonosa és az adatkezelők a személyes adatokat a szerződés létrejötte érdekében, ezzel a jogalappal kezelik (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont). Az űrlap kitöltésével az érintett nyilatkozik arról, hogy megismerte az Adatkezelési Tájékoztatót és tudomásul vette az abban foglaltakat.

13. Az adatkezelők közösségi oldala:

Az adatkezelők Facebook csoportot is üzemeltetnek, itt is sor kerül a személyes adatok kezelésére. Az adatkezelők a Facebook csoportban is népszerűsíti tevékenységüket, bemutatják termékeiket. Ezt a csoportot az adatkezelők marketing célokra használják, annak érdekében, hogy az érdeklődők megismerjék az általuk forgalmazott termékeket és nyújtott szolgáltatásokat.

https://www.facebook.com/groups/www.kisalfoldikosar.hu/

Az adatkezelők a Facebookon keresztül is átfogó személyes támogatást nyújtanak. Ha a Facebookon keresztül intéz kérdést hozzájuk, igyekeznek azt minél előbb megválaszolni. A Facebook csoportban tudomásukra jutott adatokat kizárólag kérdésének megválaszolásához használják fel, további reklám célokra nem.  

A Facebook csoport használatának célja: közösségi média felületen történő reklámozás, információk közlése. A Facebook a saját céljaira is használhatja az adatokat, köztük az érintett profilozását és hirdetésekkel való megcélzását.

Ahhoz, hogy a Facebookon keresztül kapcsolatba tudjon lépni az adatkezelőkkel, be kell jelentkeznie. Ehhez a Facebook adott esetben szintén személyes adatokat kér, illetve tárolja és feldolgozza azokat. Az adatkezelőknek nincs befolyása ezeknek az adatoknak a fajtájára, terjedelmére és feldolgozására, nem kapnak személyes adatokat a Facebook üzemeltetőjétől. További információt ezzel kapcsolatban a Facebook oldalán talál.

A Facebook csoportban követők személyes adatait az adatkezelők hozzájárulásuk értelmében kezelik (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont), a hozzájárulást megadottnak tekintik azzal, hogy az adott személy kedveli, követi csoportjukat, bejegyzéseiket, illetve kommentet ír azokhoz.

14. Az adatkezelők tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés:

Az adatkezelők tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés során az adatkezelés célja a panasz közlésének lehetővé tétele, az érintett és panasza azonosítása, valamint a törvény szerint kötelezően rögzítendő adatok felvétele, illetve a panasz kivizsgálása, annak rendezésével összefüggő kapcsolattartás.

Megtett panasz esetén az ügyintézés, és így a személyes adatok kezelése – a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján – kötelező. Ennek értelmében a személyes adatok kezelésének jogalapja a jogszabályban írt kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont).

Az adatkezelők a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 évig megőrzik, ennek alapján a személyes adatokat is ezen időtartam alatt kezelik.

15. Az adatkezelés biztonsága:

Az adatkezelők kötelezik magukat arra, hogy gondoskodnak az adatok biztonságáról, megteszik továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és fenntartják azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezik magukat arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akinek az adatokat továbbítják, vagy átadják, felhívják, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

Az adatkezelők gondoskodnak arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag az adatkezelők, a weboldal tulajdonosa és az általuk igénybe vett adatfeldolgozó(k) ismerheti(k) meg, azokat harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adják át.

Az adatkezelők fokozottan ügyelnek partnereik, ügyfeleik, vásárlóik személyes adatainak biztonságára. A jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartása mellett járnak el és ezt megkövetelik valamennyi partnerüktől is. A személyes adatok védelme magában foglalja a fizikai adatvédelmet is (a dokumentumok zárható helyiségben való tárolása), valamint az informatikai védelmet is.

Az adatkezelők az érintett által megadott személyes adatokat elsődlegesen a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban megadott adatfeldolgozó(k) szokásos védelmi rendszerekkel ellátott szerverein, részben a saját informatikai eszközeiken, papír adathordozó esetén székhelyükön, megfelelően elzárva tárolják.

Az érintettek elismerik és elfogadják, hogy személyes adataik megadása esetén az adatok védelme teljes mértékben az interneten és a számítógépes rendszerben nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés – az adatkezelők erőfeszítéseinek ellenére történő – bekövetkezésekor a jelen tájékoztatóban írtak szerint szükséges eljárni.

16. Az adatkezeléssel érintettek jogai:

 • Átlátható tájékoztatás:

Jelen Adatkezelési Tájékoztató is azt a célt szolgálja, hogy világos, tömör, átlátható, érthető információkat nyújtson az adatkezelőknél alkalmazott adatkezelési tevékenységről.

 • Hozzáférési jog:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőktől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés célja,
 • az érintett személyes adatok kategóriái,
 • azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közölték,
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama.

Az adatkezelőktől a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

Szigetközi Szatyor Alapítvány 9231 Máriakálnok, Márai u. 13/3. 811/C. hrsz.

E-mail: info@kisalfoldikosar.hu

Az adatkezelők ezúton tájékoztatják Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszolnak. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszolnak az érintetteknek.

 • Helyesbítéshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelők helyesbítsék a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Az adatkezelőktől a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

Szigetközi Szatyor Alapítvány 9231 Máriakálnok, Márai u. 13/3. 811/C. hrsz.

E-mail: info@kisalfoldikosar.hu

Az adatkezelők ezúton tájékoztatják Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszolnak. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszolnak az érintetteknek.

 • Törléshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelők töröljék a rá vonatkozó személyes adatokat. Az adatkezelők – ezen kérelem alapján – kötelesek törölni a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték,
 • az érintett visszavonja korábban adott hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
 • uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges törölni az adatokat.

Az adatkezelőktől a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

Szigetközi Szatyor Alapítvány 9231 Máriakálnok, Márai u. 13/3. 811/C. hrsz.

E-mail: info@kisalfoldikosar.hu

Az adatkezelők ezúton tájékoztatják Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszolnak. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszolnak az érintetteknek.

 • Adatkezelés korlátozásához való jog:

Érintett jogosult kérni, hogy az adatkezelők korlátozzák az adatkezelést, elsősorban akkor, ha:

 • vitatja az adatok pontosságát,
 • jogellenesnek tartja az adatkezelést, de valamilyen okból mégsem kéri az adatok törlését.

Az adatkezelőktől a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

Szigetközi Szatyor Alapítvány 9231 Máriakálnok, Márai u. 13/3. 811/C. hrsz.

E-mail: info@kisalfoldikosar.hu

Az adatkezelők ezúton tájékoztatják Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszolnak. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszolnak az érintetteknek.

 • Adathordozhatósághoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Az adatkezelőktől a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

Szigetközi Szatyor Alapítvány 9231 Máriakálnok, Márai u. 13/3. 811/C. hrsz.

E-mail: info@kisalfoldikosar.hu

Az adatkezelők ezúton tájékoztatják Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszolnak. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszolnak az érintetteknek.

 • Tiltakozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból, bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendeletének 21. cikkében írt módon.

Az adatkezelőktől a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

Szigetközi Szatyor Alapítvány 9231 Máriakálnok, Márai u. 13/3. 811/C. hrsz.

E-mail: info@kisalfoldikosar.hu

Az adatkezelők ezúton tájékoztatják Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszolnak. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszolnak az érintetteknek.

 • Az érintettet megillető jog automatizált döntéshozatal esetén:

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna, vagy őt jelentős mértékben érintené. Automatizált döntéshozatal minden olyan eljárás vagy módszertan, melynek során technikai automatizmus értékeli ki az érintett személyes jellemzőit és amely rá nézve joghatással jár vagy őt jelentős mértékben érinti. Az adatkezelők nem alkalmaznak olyan profilozásra is alkalmas informatikai automatizmusokat, melyek az érintett jogaira nézve jelentős kihatással bírnak.

Az adatkezelőktől a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

Szigetközi Szatyor Alapítvány 9231 Máriakálnok, Márai u. 13/3. 811/C. hrsz.

E-mail: info@kisalfoldikosar.hu

Az adatkezelők ezúton tájékoztatják Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszolnak. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszolnak az érintetteknek.

Az adatkezelők vállalják, hogy minden olyan címzettet tájékoztatnak a fenti jogokkal kapcsolatban részükre küldött kérelmekről, akivel a személyes adatokat közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul. Vállalják továbbá, hogy a fenti kérelmek elintézéséről az azokkal kapcsolatos döntésről legkésőbb 30 napon belül értesítik az érintettet (kérelmezőt).

17. Adatvédelmi incidens:

Adatvédelmi incidensnek minősül a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését, az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Adatvédelmi incidens esetén az adatbiztonság sérülésének komoly veszéllyel fenyegető szintűnek kell lennie, tehát a sérülésnek olyan fokúnak kell lennie, amely  a személyes adatok:

 • megsemmisülésével,
 • elvesztésével,
 • megváltoztatásával,
 • jogosulatlan közlésével vagy
 • jogosulatlan hozzáférésével jár együtt.

Incidensnek minősül, ha a fentiek közül bármelyik bekövetkezik, de ez nem zárja ki, hogy több pont is megvalósuljon egyszerre. Nem csupán a szándékos, rosszindulatú magatartások tartoznak e körbe, hanem a gondatlanságból elkövetett sérülések is. Az incidens tehát akkor következik be, ha véletlen vagy jogellenes cselekmény okozza.

Adatvédelmi incidensnek minősülnek például:

 • személyes adatok dokumentumon, hordozható eszközön, adathordozón vagy informatikai rendszeren (pl. levelezéssel) történő illegális továbbítása,
 • illetéktelen hozzáférések személyes adatokat kezelő informatikai rendszerhez vagy alkalmazáshoz,
 • személyes adatokat tartalmazó adatbázis részének vagy egészének sérülése, vagy elvesztése,
 • az informatikai rendszer részének vagy egészének használhatatlanná válása vírus, vagy egyéb rosszindulatú szoftver által, stb.

Az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai, vagyoni, vagy nem vagyoni károkat okozhat a természetes személyeknek, többek között a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését, vagy a jogaik korlátozását, a hátrányos megkülönböztetést, a személyazonosság-lopást, vagy a személyazonossággal való visszaélést, a pénzügyi veszteséget, az álnevesítés engedély nélküli feloldását, a jó hírnév sérelmét, a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok bizalmas jellegének sérülését, illetve a szóban forgó természetes személyeket sújtó egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrányt.

Egy esetleges adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén (kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve) az adatkezelők haladéktalanul bejelentést tesznek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé. Amint az incidens az adatkezelők tudomására jut, azt indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomásukra jutott, bejelenteni kötelesek. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni kell.

Az adatvédelmi incidens bejelentéséhez a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a honlapján külön e célra létrehozott rendszert üzemeltet, amelyen keresztül a bejelentések elektronikus úton megtehetők.

Az adatkezelők nyilvántartják az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait, és az orvoslására tett intézkedéseket. Az adatkezelőknek nyilván kell tartani az incidensekkel kapcsolatos adatokat, köztük az okait, a történéseket és az érintett személyes adatok körét. Emellett szerepelnie kell még a nyilvántartásban az incidensek hatásainak és következményeinek, valamint az orvoslásukra tett intézkedéseknek és az adatkezelők következtetéseit is (például: miért gondolják, hogy az incidens nem bejelentésköteles, vagy ha a bejelentés késedelmesen történik, akkor mi volt a késedelem oka).

Nem szükséges bejelenteni a felügyeleti hatóságnak azt az incidenst, amely valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az adatkezelők partnereinek, ügyfeleinek, vásárlóinak jogaira és szabadságaira nézve, haladéktalanunk tájékoztatják erről az érintett partnert. Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell a legfontosabb információkat és intézkedéseket.

Az érintettet nem kell a fentiek szerint tájékoztatni, ha az alábbi feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelők megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtottak végre és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelők az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tettek, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az értintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

18. Tájékoztató a legfontosabb vonatkozó jogszabályokról:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Info. tv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 1995. évi CXVII. törvény – a személyi jövedelemadóról (SZJA).

19. Bírósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

20. Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név:                           Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely:                   1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

Levelezési cím:         1374 Budapest, Pf. 603.

Telefon:                     0613911400

Fax:                            0613911410

E-mail:                       ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap:                      http://www.naih.hu

21. Egyéb rendelkezések:

Az adatkezelők az e tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adnak tájékoztatást. Ilyen esetekben a hatályos jogszabályok rendelkezéseit tekintik irányadónak.

Az adatkezelők ezúton tájékoztatják vásárlóikat, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőket. Az adatkezelők a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben adnak ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az Adatvédelmi Hatóság weboldala további információkat tartalmaz a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban hivatkozott adatvédelmi jogokról.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2020. szeptember 1. napjától hatályos és alkalmazandó.